Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Extra hulp
Leerlingen die extra zorg nodig hebben, krijgen deze zorg zo veel mogelijk in hun eigen groep, van hun eigen leerkracht. Binnen de klas wordt gedifferentieerd waarbij we ernaar streven dat elk kind de lesstof op zijn niveau krijgt aangereikt. Als kinderen meer hulp nodig hebben, wordt deze gegeven op basis van een vastgesteld handelingsplan. Dit wordt opgesteld door de leerkracht. Het plan wordt met de ouders besproken. In het plan staat ook opgenomen gedurende welke periode de extra zorg wordt gegeven. Na die periode wordt er geëvalueerd en bekeken of er doorgegaan moet worden met dit aanbod, of er gestopt kan worden of dat het onderwijsaanbod aangepast moet worden.


Kinderbesprekingen
Wanneer de ontwikkeling of het gedrag van een kind vragen oproept bij ouders of leerkrachten kan besloten worden een kinderbespreking aan het kind te wijden. Ook kan er voor gekozen worden om een het kind in het zorgteam of in de pedagogische vergadering te bespreken. Het doel van elk soort bespreking is dat de onderwijsondersteuningsvraag concreet wordt en leidt tot een plan van aanpak. In een plan van aanpak worden pedagogische en didactische richtlijnen geformuleerd om het kind beter te kunnen begeleiden.


Klassenbesprekingen
Gedurende het schooljaar worden alle klassen in de pedagogische vergadering besproken. Het klimaat en niveau van de klas worden hier in kaart gebracht. Indien nodig worden onderwijs, gewoontes e.d. bijgestuurd of krijgt de leerkracht ondersteuning aangeboden. Ook kan het zijn dat er extern advies in wordt gewonnen. van aanpak. In een plan van aanpak worden pedagogische en didactische richtlijnen geformuleerd om het kind beter te kunnen begeleiden.


Ondersteuningsteam
Wanneer een leerling een extra zorg nodig heeft die de ouders of de school niet direct kunnen organiseren, kan een kind aangemeld worden voor een bespreking in het Ondersteuningsteam. Dit team heeft een vaste samenstelling van schoolpsycholoog, schoolondersteuner en jeugdhulpverlener als externe adviseurs, aangevuld met de Intern Begeleider, leerkracht en ouders, onder voorzitterschap van de directeur.

Met elkaar komen wij samen om om het kind te staan en te kijken naar wat het beste is voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.


Samenwerkingsverband
In een samenwerkingsverband werken basisscholen en speciale (basis-)scholen in de regio samen op het gebied van Passend Onderwijs. Het samenwerkingsverband beschikt over deskundigheid en financiële middelen om samen met de scholen en ouders te zoeken naar de beste oplossing als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. Samenwerking en afstemming met ouders, school en andere deskundigen is daarbij belangrijk. Het samenwerkingsverband beslist over eventuele toewijzing van extra ondersteuning en middelen naar de scholen. De extra ondersteuning wordt georganiseerd in de vorm van arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn, of zwaar en langdurig. Meestal zijn daar randvoorwaarden (extra middelen, menskracht en deskundigheid) van buiten de school voor nodig.

Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop.