Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, bestaande uit ouders en personeelsleden van de school.

De MR heeft een wettelijke taak die uiteen valt in een instemming-bevoegdheid en een adviesbevoegdheid. Dit betekent dat een aantal periodiek terugkerende zaken door de MR goedgekeurd dienen te worden zoals de begroting (o.a. de vrijwillige ouderbijdrage), jaarrekening, formatie, functiemix, vakantierooster, wijzigingen in lestijden, jaarplan, etc.


In schooljaar 2018-2019 is de MR in de huidige formatie gestart en zijn alle relevante onderwerpen behandeld en goedgekeurd.

De doelstellingen van de MR voor het schooljaar 2019-2020 zijn o.a.:

  • Het volgen van de uitvoering van het schoolplan
  • Veiligheidsgevoel vergroten in de breedste zin; leerlingen, docenten én ouders binnen onze school. De veiligheid, werkwijzen en het pestbeleid onder de loep nemen, waar nodig adviserend optreden en blijven volgen.
  • Communiceren, verslag uitbrengen aan ouders wat de MR doet, waar de MR mee bezig is (geweest) d.m.v. tweemaal per jaar een nieuwsbrief uitbrengen.
  • Het uitwerken van een nieuw reglement voor de MR

De MR bestaat uit dit moment uit 2 ouders: Wouter Hakhoff en Sandra de Wit - Vis (oudergeleding) & 2 leerkrachten: Rebecca Bergman en Jeannette Cramer (personeelsgeleding).