Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) uit 1992 verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, bestaande uit ouders en personeelsleden van de school.

De MR heeft een wettelijke taak die uiteen valt in een instemming-bevoegdheid en een adviesbevoegdheid. Dit betekent dat een aantal periodiek terugkerende zaken door de MR goedgekeurd dienen te worden zoals de begroting (o.a. de vrijwillige ouderbijdrage), jaarrekening, formatie, functiemix, vakantierooster, wijzigingen in lestijden, jaarplan, etc.


De MR van de Parcival vindt het belangrijk dat zowel het vrijeschoolgehalte van onze school, alsmede de kwaliteitseisen die aan ons onderwijs gesteld worden goed met elkaar in balans zijn. De MR vindt daarbij dat het schoolteam centraal hoort te staan als het gaat om het borgen en herijken van de visie en waarden die onze school zo bijzonder maakt.

In schooljaar 2022-2023 heeft de MR alle relevante onderwerpen behandeld en goedgekeurd. Daarnaast adviseerde zij docenten en directie bij de ontwikkeling van nieuw beleid en het versterken van de schoolcultuur.

De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.

Voor de personeelsgeleding zijn dat Rebecca Bergman en Suzanne Brouwer.

Voor de oudergeleding is dat Ingrid Dekker (voorzitter).

Er is een vacature voor een tweede lid van de oudergeleding.


De MR kan bereikt worden via mr@parcival-hoorn.nl